ระบบโอโซนประสิทธิภาพสูง

โทร : 081 467 6968

บริการ / Our Services

บริการทดสอบการบำบัดด้วยโอโซน/ Lab testing

ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการลงทุนที่คุ้มค่าและได้ผลลัพธ์ที่ตอบโจทย์ เราจึงมีระบบโอโซนสำหรับทดสอบการบำบัดน้ำเสียตามพารามิเตอร์ต่าง ๆ เช่น สี, กลิ่น, แบคทีเรีย หรือสารอินทรีย์อื่น ๆ เพื่อทำการวิเคราะห์และคำนวณปริมาณการใช้โอโซนที่เหมาะสมและเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าน้ำเสียของลูกค้าสามารถบำบัดได้ด้วยโอโซน

Our Company places great importance on the needs of customers and to give customers confidence in a worthwhile investment. We therefore have a ozone system for testing the treatment of wastewater according to various parameters such as color, odor, bacteria or other organic substances. In order to analyze and calculate the ozone concentration that is appropriate and to ensure that customers’ wastewater can be treated with ozone.

บริการออกแบบและให้คำปรึกษา/ Design & consult

นอกจากการบริการทางด้านสินค้าแล้ว เรายังมีบริการออกแบบตามวัตถุประสงค์การใช้งานโดยคำนึงถึงความต้องการและงบประมาณของลูกค้าเป็นหลัก พร้อมกับให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบโอโซนสำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่เริ่มต้นใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ระบบโอโซนที่ดีที่สุด และมีความรู้ความเข้าใจ นำไปสู่การใช้งานอย่างถูกวิธี

In addition to product services. We also provide design, information and advice about ozone systems for those interested and beginners. In order to have knowledge and understanding lead to the intended use.

บริการติดตั้ง,อบรมการใช้งาน,บำรุงรักษา,ซ่อมแซมระบบ / Installation, Training, Maintenance and Repair system

รวมไปถึงงานติดตั้งระบบโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ, อบรมการใช้งานอย่างถูกวิธี และสำคัญที่สุดคือบริการหลังการขาย เรามีทีมช่างเข้าบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบโอโซนเมื่อเกิดปัญหาตลอดระยะเวลารับประกัน

ไม่เพียงแต่สินค้าของบริษัทโคโค่เท่านั้น หากลูกค้ามีระบบโอโซนของบริษัทอื่นที่มีปัญหาในการใช้งาน เรายินดีให้คำปรึกษาและดูหน้างานเพื่อประเมิณการซ่อมแซมให้กับระบบของลูกค้าได้

Including installation work with expert technicians’ team, training to use correctly and the most important is the after-sales service. We have a team of technicians to maintain and repair the system when problems occur throughout the warranty period.
Not only Coco’s products If you have ozone system of other brand that have problems in use.

We are pleased to give advice and visit the work site to evaluate the repair for your system.

บริการเช่าระบบ/ Rental Service

เราจึงบริการสำหรับเช่า ลุกค้าสามารถเช่าระบบโอโซนเป็นรายเดือนแทนการลงทุนซื้อในครั้งเดียว เพื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจ

โดยสามารถสอบถามเงื่อนไขบริการเช่าระบบโอโซนได้ที่ à Contact us

We have services for rent which customers can rent the ozone system on a monthly basis instead of investing as an option to make a decision.

Can ask more information and condition of ozone system for rent at à Contact us

บริษัท โคโค่ เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่ : 48 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
เวลาทำการ : จันทร์ – เสาร์  8.00 น. – 17.00 น.

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม