Ratchaburi Glass Industry Co., Ltd.

  • ระบบโอโซนสำหรับบำบัดอากาศและน้ำใน Wet scrubber
  • ทางบริษัท ราชบุรี กล๊าซ ได้ใช้ระบบโอโซนสำหรับบำบัดอากาศและน้ำใน Wet scrubber เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีในการบำบัด