President bakery (Farmhouse)

  • ระบบโอโซนสำหรับบำบัดน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์
  • โรงงานเพรซิเดนท์ เบเกอรี่ โรงงานผลิตขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ก็ได้ให้ความไว้วางใจระบบโอโซนของเราในการควบคุมคุณภาพน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์ ขนาด 2600RT ป้องกันการเกิดตะกรัน ตะไคร่น้ำ เพื่อประหยัดค่าพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องจักรกับน้ำหล่อเย็น โดยทางโรงงานได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานกับทาง พพ. ซึ่งผลลัพธ์การประหยัดที่ได้ ผ่านเกณฑ์และได้รับการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากทาง พพ.เป็นที่เรียบร้อย
  • (พพ. – กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)