Koi Pond

ระบบโอโซนสำหรับบำบัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำบ่อปลา

•ลูกค้ามีความต้องการที่จะปรับปรุงและรักษาคุณภาพน้ำในบ่อปลาเพื่อให้คุณภาพน้ำมีสภาวะที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับการเลี้ยงปลาคาร์ฟ จึงศึกษาและใช้ระบบโอโซนเป็นเทคโนโลยีในการปรับและรักษาคุณภาพเพื่อให้น้ำมีความใสสะอาด และรักษาค่า ORP ในน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม