Elastomix (Thailand)

ระบบโอโซนบำบัดกลิ่นและฆ่าเชื้อในอากาศ

•โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้ยางเป็นวัสดุ ทีมีความใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตถึงขั้นตอนบำบัดของเสียจากการผลิต ทางโรงงานใช้เทคโนโลยี Wet scrubber  ในการบำบัดกลิ่นจากขั้นตอนการผลิต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดกลิ่นหลังการบำบัดให้อยู่ในเกณฑ์ดีจึงมีการใช้ระบบโอโซนทำงานร่วมกับ Wet scrubber นอกจากโอโซนจะช่วยลดกลิ่นให้อยู่ในเกณฑ์แล้ว ผลพลอยได้คือทำให้น้ำเสียใน wet scrubber หลังใช้บำบัดอากาศมีคุณภาพที่ดีและมีสีที่ใสขึ้น โดยไม่มีการเติมสารเคมีเข้าระบบ