Andaman Embrace Patong

ระบบโอโซนสำหรับบำบัดน้ำในคูลลิ่งทาวเวอร์

ทางโครงการใช้ระบบโอโซนสำหรับบำบัดน้ำคูลลิ่งทาเวอร์ขนาด 350RT เพื่อฆ่าเชื้อ ป้องการกิดตะกรัน และตะไคร่น้ำในคูลลิ่งทาเวอร์