Amata city Chonburi

  • ระบบโอโซนสำหรับบำบัดน้ำหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ 2,000 ลบ.ม /วัน
  • ระบบผลิตน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ได้ใช้ระบบโอโซนสำหรับฆ่าเชื้อ และปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียหลังผ่านการบำบัด เพื่อให้ได้น้ำหมุนเวียนกลับไปใช้ใหม่ที่คุณภาพดีและได้มาตรฐาน